גילוי דעת
P. 1
גילוידעתוהרי החדשות הטובותעולים למירוןשיחה עם המשורר מירון איזקסון, על יצירה בעולם של מסכים’ / כ”ב אייר / 17:30-20:00 / 18.5.17 אנדרדוססיון רהב-מאירמרביצה ברבים תורה ישראלית אקטואלית, ומכוונת לעיתונות מסוג חדשכתבה מרכזיתעמוד 8 >>האם יש סיכוי לאהבה?תלוי אם אתם שומרים נגיעהבמופע חדש מצחיק ושנוןכניסה חופשית מותנית בהרשמה מראש*בס״דאנדרדוס קופצים לעכויום פתוח באקדמית גליל מערביפטורזנקו לעמוד 11גרעין עכוגרעין סטודנטים עכומדמי רישוםבס״דעמוד 6 >>לנרשמים ביום הפתוחעמוד 11 >>עמוד 12 >>מתגייסים למען חבר!לאוהבי ארץ ישראל ועם ישראל היקרים,בס״ד בס״דבס״ד!מתגייסים לבעבר יקר מעט ממה שתרם והעניק לנו במשך עמלחזירנוזו ההס״דאנו פונים לכל אוהבי הארץ ומיישביה, לסייע לפעיל ותיק ומסור למען ארץ ירלהחת שלנוחןזדמלאוהבי ארץ ישראל ועם ישראל היקרים,למען מיישבי הארץ בשעות קשות ובמסירות נפש.זו ההזדמנות שלנו להחזיר לחבר יקר מעט ממה שתרם והעניק לנו במשך עשרות שנים.תורמים בעין יפה למען חבר נאמן, לחלצו ממצוקה כלכלית ולהעמיד אותואוהבי הארץ ומיישביה, לסייע לפעיל ותיק ומסור למען ארץ ישראל, שעמד במשך שנים רבותכלבר!ים לאנו פונמתגייסים למען חבר!ש.מתגייסים למען חפרוהרבנית שולמית מלמד     הרב הלל הורוביץהרב אליקים לבנון:למען מיישבי הארץ בשעות קשות ובמסוםנתתהחליעחברוןבית אלאלון מורהיפה למען חבר נאמן, לחלצו ממצוקה כלכלית ולהעמיד אותו ואת משפחתו על רגליהם בכבוד!עיןםבתורמי!ירחעןלםסתבר!מתגייסים למען חמם,יקםיישץבלאונא לציין בתרומתך:וביץ זאב חבר- זמביש ישראל ליבמןהרבנית שולמית מלמד הרב הלל הורהרב אליקים לבנוןעל החתום:לאוהבי ארץ ישראל ועם ישראל היקרים,0-340אמנה עמותת מקימייהילשעראיץאבישזו ההזדמנות שלנו להחזיר לחבר יקר מעט ממה שתרם והעניק לנו במשך עשרותמעט ממה שתרם והעניק לנו במשך עשרות שנים.רהריבהשראלקרימועראלחבלירחזהוללולניארישתיגנומרהאלון מורהם,לאוקרראיםדזההוזלאנו פונים לכל אוהבי הארץ ומיישביה, לסייע לפעיל ותיק ומסור למען ארץ ישראלען ארץ ישראל, שעמע ול על נפסיו קשוי אל כמסוקוליל,ביירהיהאללםזו ההז אם.פונונירשתרומאנו פונים לכל אוהבי הארץ ומיישביה, לסייע לפעיל ותיק ומסור למען ארץ ישרתיששךמיפעבונקעניהורםתיהששהממץמטעמרקברבחלרויחזניהלנומנוניתן לתרום גם בטלפון:בית אל חברון"לטובת קרן 3005"שנים.ד במשך שנים רבות , שעמד במשך שנים רבותך:דשתתותיילאועם ישראל היקרים,אשרהאאו בהעברה בנקאית: בנק פאג"י )52(, סניף 182 כנפי נשריםתלמררבוםיבןשנךמשצבדמנלשעאל,.התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מ 1-800-800-340שתריץסירומבתותאביועושבדוא"ל: office@mekimi.org.il(. בכל דרך שבחרתם לת"לטובת קרן 3005" חבבלמען מיישבי הארץת ובמסירות נפש.ב בילמעןלמיימשעבןי ה מישעוארש.שויפסיתוקותאתניותןעלתרורםג גליםהבטםלפבון:כבוד! והעניק לנו במשך עשרות שנים.ר-זנחמןבאזהתשהלאלדיפעממטביירעמרהלההבקירבוץבחלרילזחאייהלנולשתהלשתאלליוקתנושץמדזהו!זודכבםבליהרגעלתוחשפמתאווותאמידעהלויתלכלכהצוקממצוחלל,וההשנרותבמשערץמןנארתורמים בעין יפה למען חב!דבובםלירלתפ182 כנפי נשרים י-ם, ח-ן 741329 )לאחר העברה יש ליידע אותנוףמ2אגבנ:קבר.rgילo.שiמרmאiעלןekליmאבמר@ןeץficיof(ש.רבכלא דל,רך שבחערתמםדלתברוםמ, לשאךלשכושחנילציםין: "רעבורתקרן 3005".בהאוומקמיישהכםא איתולעללבית אל חברון אמנהיס,ירבונפובידורץביבוולרממתמויבהןהרבניקיא וןבם:ל:שרעימרחבזביץרהללרממיתשותבהנהרם:על החתמיועכיף 46 לפקודת מס הכנסה.קיכיסני5(,עלסמתהעמותת מקימיאלון מורהאוןבאתורןהספיכמיב"י )ללאממותהקפרשגאיתמרותתלצמורישמברחבמלוןאזהלל הורוביץבישבז-ברהולמית מלמדאווהבהדנרלשתים לבנון הרבנלמונילםרקייללבב אליקיםאלבעל החתום: הרהחתולומנרחלביהלמען מיישבי הארץ בשעות קשות ובמסירות נפש. אלון מורה בית אל חברוןאמנה עמותת מקימיעובנהירilוחעז-סשא"מרושבשרות שנים. שראל, שעמואת משפחתזאב חבר- זמאמנה0-80י-ם, ח-ן 41329רום, לא לשכוח ס הכנסה.בתורמים בעין יפה למען חבר נאמן, לחלצו ממצוקה כלכלית ולהעמיד אותו ואת משפםתורמים בעין יפה למען חבר נאמן, לחלצו ממצוקה כלכלית ולהעמיד אותו ואתנא לציין בתרומתך:ך:נא לציין בתרות1-800-800-340או בהעברה בנקאית: בנק פאג"י )52(, סניף 182 כנפי נשרים י-ם, ח-ן 741329 )לאחר העברה יש ליידע אותנום בעין יפה למען חבר נאמן, לחלצו ממצוקה כלכלית ולהעמיד אותו ואת משפחתו על רגליהם בכבוד!מיתו1שול 0הר 3"לטובת קרן 3005"-00-0-40ך:תונא לציין בתרם בטלפון:"לטובת קרן 3005"גוםלתריתןזאב חבר- זמביש 1-800-800-340נ30ישראל ליבמןיץ0"לטובת קרןורוב88הלל הרבהדמלממיתבניתןע ל ה ח ת ו ם : נ י ת ן ל תהר ורםב ג םא בל יט לק יפ ו ןם : ל ב נ ו"ב 5מoffice@mekimi.o(. בכל דרך שבחרתם לתרום, לא לשכוח לציין: "עבור קרן 3005".rg.il"ל:דואמרקרדיט צילום: אלי קובין


   1   2   3   4   5