Page 2 - גילוי דעת
P. 2
שלום כיתה א' - הולכים בטוח לבית הספר|אביקנטרוביץ מנכ"לתנועהכהלכהÆ"שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום" השבוע חזרו התלמידים לבתי הספר ואליהם נוספו כ̸=∞∞∞̈ ∞∂± תלמידי Æכיתה א'̈ שהגיעו לכיתות החדשות בפעם הראשונה בהתרגשות רבה כמה הורים שאלו אותי: "האם יש לך מה להציע להורים לילדי כיתה א' בכל מה שקשור לזהירות ובטיחות בדרכיםø" השבתי להם: "בימים הראשונים תנו יד לילדכם וכשתגיעו יחד למדרכה הקרובה לביתכם עמדו עם הפנים לכיוון הכביש̈ התכופפו לגובה של ילדכם והביטו בכלי הרכב שנוסעים בכבישÆ לא תאמינו למה שתראוÆÆÆ אתם לא תראו כלוםÆ יתברר לכם כי כל מכונית גבוהה מילדכם ומסתירה לו את הדרךÆ עם העובדה הזאת תצעדו איתו לבית הספר בדרך הבטוחה ביותר"Æ נתון זה צריך להיות מול עינינו כשאנו מתכננים לילדינו את הדרך הבטוחה לבית Æהספר להלן כללים מספר להתנהגות נכונה בדרך:±Æ יש להרגיל את הילדים לשגרת הליכה לבית הספר ולשגרת חזרה מבית הספרÆ יש לבחור 'מסלול בטוח' להליכה ולחזרה ולהימנע Æמחציות כבישים מיותרות ומהליכה במקומות מוסתרים יש להקפיד על שעת יציאה קבועה מהבית̈ ואין לשנותהÆ כל שינוי מחייב את ההורים להביא אישית את הילד לבית הספר ©כשהילדים מאחרים הם חוששים להגיע לבית הספר ולכן 'מקצרים דרכים' Æ®ומסתכניםלהורים המסיעים את ילדיהם ברכבם הפרטי: Æיש להקפיד לחגור את ילדיכם גם בנסיעה קצרה Ʊ ≤Æ הילדים ירדו מהרכב רק מצידו הימני ̸= יש לחנות בצמוד למדרכהÆמימין≥Æ חשוב מאוד לקבוע מקום מדויק וקבוע לאיסוף ילדיכם בסיום יוםÆהלימודיםלילדים הנוסעים בהסעות: ±Æ להשתדל לקבוע תחנת הסעה שתהיה קרובה לביתכם בלי צורךÆלחצות כבישים ≤Æ תחנת ההסעה צריכה להיות במקום בטוח ̸= גלויה ונראית ̸= הן לנהגÆהן לילדים ≥Æ חשוב שההורים ילוו את הילדים ©בימים הראשונים® ברכב ההסעה©תורנות הורים® ויבחנו את רמת הבטיחות בהסעה ואת התנהגות Æהילדים והנהגהורים̈ ילדי כיתה א' מגיעים למסגרת חדשה ויש להקנות להם הרגלי התנהגות נכוניםÆ זאת הזדמנות טובה גם לנו לחזור ולשנן את הכללים Æהחשובים לשמירת חיינו בדרך "ותחזירנו ©הביתה® לשלום"ÆÆÆ אמן°סדנאות סימולציה לנהיגה חכמה של תנועה כהלכהלפני שבוע הייתה הרשת מלאה בילדים שהולכים בשמחה לבתי הספר̈ והחיוך שקרן מעיני ההורים הפגין את השמחה על שהחופש הגדול כבר מאחוריהם גם אם נשארו רק שבועיים של שגרה עדÆלחופשה הבאהיש איזה מרגוע במחשבה שהילדים נמצאים במסגרות ועכשיו אפשר כביכול להפסיק לדאוג̈ הרי יש להם מורים טובים ומנהלים Æוהם באחריות משרד החינוךøהאם זה נכוןהאם ברגע שאנחנו שולחים את הילד שלנו לבית הספר נגמרת øהאם עכשיו הוא בטוח øהאחריות שלנוהציבור הדתי מגוון מאוד במוסדות הלימוד̈ החל מתלמודי תורה̈ ת¢תמדים וממלכתי̸=דתי עממי̈ אך מי שנותן את החינוך האמיתי ומתווה את הקוד הנכון הוא אך ורק הבית שבו הילד גדלÆ אומנם לא הכול נתון לשליטת ההוריםa הקב¢ה̈ שהביא את הנשמות האלה לעולם̈ הוא שמכווין אותןÆ ועם זאת לא פעם קל להורים לברוח מאחריות ולהאשים את החברה שהילד הכיר בבית הספר̈ את הטלפון החכם של החבר מהסניף או את הסרטון שמורה זה אוÆאחר הקרין בכיתהאבל הילדים של היום אינם טיפשים̈ וכמו ששפת האם שלהם לעולם תישאר שפת האם גם אם יעברו לגור בארץ אחרת̈ כך מה Æשהם יונקים מהדמויות הנערצות עליהם ביותר יישאר חקוק בלבםכבר אמרו חכמינו∫ ¢שלושה שותפין באדם הקב“ה ואביו Æ®ואמו“ ©נידה לא ע“אחז¢ל הנחו אותנו שמי שמתווה את דרך החיים של האדם Æיתברך ßהוא הוריו ודרכו של הואם כבר חינוך̈ נכון שאנחנו רצים בבוקר לעבודה̈ אבל הכי חשוב שהילד יגיע בבטחה וילמד מאיתנו את כללי Æהזהירות בדרכים ובחיים בכללשבת שלום̈ איילתבכתבה שפורסמה בשבוע שעבר, 'בית מדרש ושמו פייסבוק', נשמט בטעות שמו של הכתב מרדכי יורבצקי.לזוג היקררותם קקון ושביטלרגל אירוסיכםמגד כהנא̈ ישראל גולדברג וכל חברי פורום תכלßסלרב יוני ורעות לביאמזל טוב להולדת הבתממשפחת גולדברג̈ גילוי דעת ופרסומי ישראלהצטרף עכשיו להצלחה!לפרסום ב -אסא שפירא: 054-5665930כאן רואים אותךמאמרהמערכתÆ≤התנצלות:: 054-4836343 ,09-7745758מסובסדות ע"ימוצאי שבתהדלקת נרות7:31 7:33 7:33ירושלים: תל אביב: חיפה:6:18 6:36 6:28ירושלים: תל אביב: חיפה:| קרן אביה | לפרסום: אסא שפירא 054-566-5930 לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברגהוצאה לאור: עורכת: איילת שליסל | עורכת לשון: חנה פורטגנג | עיצוב: שרה טופז ורונית אוהב ציון תוכן המודעות על אחריות המפרסמים בלבד אין במאמרים משום המלצות מקצועיות או טיפוליות נא לא לקרוא בשעת התפילהנא לשמור על קדושת הגיליון כל הכנסות הגיליון קודש למלחמה בתאונות הדרכים © כל הזכויות שמורות לפרסומי ישראל giluydaat.co.il | gdaat.pisrael@gmail.com | חפשואותנובפייסבוק גילוידעת2 | גילוידעת


   1   2   3   4   5