Page 4 - גילוי דעת
P. 4
מזל ישן או מזל עייף?יורה דעה | הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"ההשני של ראש השנה ©מפי תלמידו רבי אברהם בינג Æ®ßזכרון אברהםß בהגהות מנגד̈ יש שלא חילקו בין שני ימי ראש השנה̈ וסוברים שדברי הירושלמי שלא לישון בראש השנה נאמרו גם על היום השני̈ שהרי הירושלמי לא חילק בין הימים̈ וסוף̸=סוף גם היום השני הוא ראש השנה̈ וßכיומא אריכתא הםß ©כיום אחד ארוך®Æ וכן כתב רבי חיים פלאגßי בספרו ßמועד לכל Æ®יב̈ אות לא ßסי© ßחי שאלה מעניינת הנוגעת מאוד למעשה היא איזה זמן נחשב ßיוםß לעניין המנהג שלא לישוןÆ האם יש להיות ערים כבר בעלות השחר̈ או שאפשר להמשיך את שנת הלילה אף øלאחר עלות השחר̈ עד שקמים̈ ורק אז אין לחזור ולישון בספר ßמטה יהודהß האריך בדבר וכתב שכשקם קודם עלות השחר לא יחזור לישון̈ אך עדיין לא מבואר בדבריו אם מלכתחילה יש לתכנן להיות ערים כבר בעלות השחרÆ הßבן איש חיß נקט בפשיטות שיש לקום קודם עלות השחר ©שנה א̈ נצבים אות יא®̈ וכן כתבו אחרונים נוספיםÆ לעומת זאת בספר ßמטה משהß כתב במפורש שכל המניעה היא Æמלישון שנת צוהריים בלבד סיכומם של דברים∫ בקהילות רבות בישראל נתקבל המנהג בכלל שלא לישון ביום ראש השנה ©מלבד אחרוני אשכנז המוזכרים לעיל̈ מנהג זה מופיע גם בספרי מנהגיהם של Æ®יהודי אפגניסטן̈ בבל̈ בוכרה̈ כורדיסטן̈ מרוקו ותוניסיה אך̈ יש קהילות שאין הדבר מוזכר בספרי מנהגיהן ©כגון Æ®ין̈ תימן ועודßיהודי גרוזיה̈ לוב̈ מצרים̈ פרס̈ קוצ לכן במקום לישון לאחר התפילה בראש השנה אפשר לקרוא על נושא זה ועל נושאים נוספים בחוברתנו ßמנהגי הימים הנוראיםß̈ שאפשר לקבלה בכתובת הדוא¢ל .pvpuah@gmail.comהשנה הרגילים ראוי שלא להרבות בשינה ©יעוין סוכה כו ע¢ב ושו¢ע או¢ח ד̈ טז®̈ אלא שאם אין אנו מקפידים על כך בסתם ימות השנה̈ לכל הפחות נקפיד על כך בימים הנוראים כשם שמקפידים בהם יותר בשאר ההלכות̈ Æהחומרות וכדומה אומנם כמה אחרונים לא חששו למנהג זה∫ הב¢ח ©או¢ח תקפג® כותב שהמהר¢ם מרוטנבורג היה רגיל לישון בראש השנה כמו בשאר יום טובÆ בעל הßלבושß לא הביא מנהג זה̈ והסביר הßאליהו זוטאß ©תקפג̈ ד® שנראה שהוא סובר שאין להקפיד בכךÆ בעל הßלקט יושרß העיד על רבו בעל ßתרומת הדשןß שהיה ישן ביום ראש השנהÆ גם בספר ßסדר היוםß ©ירושלים תשנ¢ו̈ עמß קעט® משמע שאין לחשוש לכך̈ מכיוון שכתב שלא ראוי לישון ßהרבהß ביום זה̈ אך Æלא אמר שאין לישון כלל הßמגן אברהםß כתב ©תקפג̈ ס¢ק ו® שהאר¢י הקדוש אמר שאפשר לישון אחר חצות היום מפני ¢שכבר נתעורר המלאך ע¢י התפילות והתקיעות¢̈ וכן הובא גם בשולחן ערוך הרב ©תקפג̈ ח®∫ ¢ויש נוהגים לישן אחר חצות היום¢ Æ®יש אומרים שכוונת האר¢י היא לחצות של היום השני© אומנם יש שהעירו על כך שאין ללמוד מכך שהאר¢י נהג לישון שגם לנו מותר̈ שכן ¢הלוואי שהיה ביכולתנו לעשות כמעשהו ©של האר¢י® בהקיץ̈ אחד מיני אלף ממה שהוא ז¢ל היה מתקן בשנתו¢ ©ßאלף למטהß לריא¢ז מרגליות̈ תקצח̈ אÆ ועיינו שם גם בהערות ßקצה המטהß̈ שכתב∫ ¢דוודאיאיןלדמותסתםבנ¢אלהאר¢יהחישאףבשינה Æ®¢היה משיג רזין עילאין שלא יצוייר בשכל אנושי האם מנהג זה נוהג אף ביום השני של ראש השנהø כתב בספר ßנוהג כצאן יוסףß ©מנהגי רה¢ש̈ אות כג̈ עמß רעג® שמותר לישון ביום השני̈ ¢דהא כבר נגמר דינו¢Æ וכן העידו על רבו של החת¢ם סופר̈ הרב נתן אדלר̈ שהיה ישן ביוםפעם אחת בסיום תפילת שחרית כßותיקיןß בראש השנה נפרד חסיד אחד מחברו בברכת ¢להתראות במוסף¢Æ שאלו חברו∫ ¢לאן הולך כבודוø¢ ענה לו החבר∫ ¢אני חייב לישון כדי להיות ערני בתפילת מוסף¢Æ אמר לו החסיד∫ ¢וכי אינך יודע שמי שישן בראש השנה ßמזלו ישןß כל השנהø¢ נענהÆÆÆ¢העייף ואמר∫ ¢אני מעדיף מזל ישן מאשר מזל עייף הרמ¢א כתב בהלכות ראש השנה ©או¢ח תקפג̈ ב®∫ ¢נוהגים שלא לישן ביום ראש השנה̈ ומנהג נכון הוא¢ ©וציין את הירושלמי שלדבריו הוא מקור המנהג®Æ אפשר להסביר שבשינה בראש השנה יש סימן לא טוב ולכן נוהגים שלא לישון̈ ועל פי זה מובן מדוע מביא הרמ¢א מנהג זה במקוםÆבסימני ראש השנה ßשולחן ערוךßשבו עוסק ה בדרשות ר¢י אבן שועיב̈ תלמיד הרשב¢א ©מהדß הרב מצגר̈ ירושלים תשנ¢ב̈ דרשה לראש השנה ד¢ה ¢וזה העניין¢®̈ ביאר שיש במנהג זה רמז להתעוררות הנדרשת בראש השנה מהבלי העולםÆ כמו כן לא ייתכן שכאשר שופטיםÆאת האדם הוא מתנהג בתרדמה ובעצלות על פי זה מובנים דברי השל¢ה ©מסכת ראש השנה עמוד הדין̈ דף נה ע¢ב® שמוסיף שאין הכוונה דווקא לישן ממש∫ ¢אלא אפילו ער ויושב בטל ואינו מבקש על נפשו בתפלה ובתחנונים ישן מקרי̈ ואדם מועד לעולם בין ער בין ישן̈ Æ¢אם אינו עוסק בתורה ובמעשים טובים באחרונים מובאים טעמים נוספים למנהג זה∫ בßמטה אפריםß ©תקצ¢ח® כתב∫ ¢ ֶׁשnִי ֶׁשÀ i ֵׁשן ו ְאֵין מֹוסִיף ֹא ֶמץ aִ ְתפÀlִה̈ bַםמÀfַלֹו̈ ֶׁשהאהnַַלְאÀ_הnֵַלִיץעÀלÀיוÀgַaמַיִם̈ הא ß נ ו ה ג כ צ א ן י ו ס ף ß י ו ¢ © ו כ ן ב ד ו מ ה ב ס פ ר À ל À ת ע ד ז ְ כ ֵ n ַ א ֵ י נ ֹו ְמ ל ¨ßחוות יאירß לבעל© ßמקור חייםßב Æ®מנהגי ר¢ה̈ אות טז ועוד סיß תקפג® כתב שלא יישן ¢פן יחלום חלום רע¢̈ והדבר Æיהיה סימן רע בעבורו בßמטה יהודהß ©סיß תקפג אות ז® הטעים שאף בימותחוכמת הסנדוויץ' והעין הטובהאבינעם הרש - מחנךאחת הבעיות הידועות של מחנכים ואדבר הפעם אך ורק בשם עצמי היא שלפעמים אני מתאהב בקלות רבה מדי בכס השיפוטיות וביכולת לחרוץ חוות דעת על הורה בתוך Æזמן קצר בלי שבאמת אצטרך לרדת לעומקם של דברים קחו למשל את הרשומה שכתבתי בפייסבוק בעקבות מחקרים ומקרים אמיתיים̈ העוסקים בחשיבות ההשקעה בכריך שהילד שלכם אוכל בארוחת הבוקר∫ Æאומרים שהשירותים הם המדד האמין ביותר כדי להתרשם במהירות מניקיונו של הבית¢ הורים° שימו לב לסנדוויץß שאתם שולחים לילדים שלכם בבוקרÆ הוא אחד הכלים החשובים והאהובים על המחנכים כדי לקבל דגימה ראשונית על רמת המודעות של ההורים וההשקעה שלהם בילד∫ ±Æ סנדוויץß עם שוקולד∫ ההמשך של ßילדי הטבעול ß הורים עם מודעות בריאותית Æהתואמת את מפלס ים המלח ≤Æ סנדוויץß מושקע עם ירקות∫ הורים שיודעים ומאמינים בחשיבות ובהשפעה הגורלית Æשל הילדים על המשך היום שלהם ßשיש לסנדוויץ Æצפו לשיחה מהירה ובהולה מהמחנך של הילדים שלכם ßממתקים במקום סנדוויץ Æ≥ מעבר לכך̈ סנדוויץß הוא הרבה יותר משתי פרוסות לחם שמשהו מחבר ביניהן∫ הוא Æעם טעם וריח של בית והשקעה Æדרישת השלום שלכם לילדים Æ¢ßאף פעם אל תזלזלו בסנדוויץ אחת הכותבות הגיבה̈ ויש לומר שבצדק מלא∫ ¢סליחה̈ כןø אבל שיפוטיות מעצבנתÆ אתה לא באמת יודע מה ההורה עבר עם הילד בדרך אל הסנדוויץß עם השוקולד וגם לא יודע Æ¢®הירקות המושקע ישאיר בסופו של יום ילד שבע או רעב ©שלא נגע בו ßאם סנדוויץ ואם לא די בזה̈ הרי שאשתי היקרה שנתקלה ברשומה הזאת הודיעה לי חגיגית∫ ¢אני ¢øמבינה שמחר אתה מכין את הכריכים של הילדים̈ כןTMTMTMנכון̈ את החוקרים מעניינות פחות הסיבות לאי̸=הכנת הכריך והאם הסיבה שהכריך אינו מושקע דיו היא כי ההורה קם עצבני̈ עבר לילה לבן או שהוא ממהר בטירוף ©הקיפו את הסיבה הנכונה®Æ אבל תכלס לא יכולתי שלא לעצור רגע̈ לחשב מסלול מחדש ולחשוב על הטענה הנגדית שהעלו כל מיני הורים שלא אהבו את הביקורתיות שנטפה מהרשומה øיש לך מושג לפעמים באילו אילוצי זמן אנחנו חיים øשלי∫ ¢פעם הכנת בעצמך כריך אם אתה לא חי לגמרי בסרט ומבין שלפעמים יש כל מיני מורכבויות בחיים̈ איך אתה ¢øמרשה לעצמך מהר ובקלות כל כך לקטלג ולשפוך את הביקורת שלך כאילו אין מחר שחזרתי כמה פעמים ראיתי כמחנך בעין עקומה הורים שאינם עונים לי למיילa כמה פעמים הייתי ביקורתי כלפי הורים שלא החזירו לי שיחות כאילו מה שיש לי להגיד על הילד שלהם לא שווה בכלל התייחסותa איך עמדתי פעם מול הורה שעבד בשתי Æעבודות ופשוט לא הבנתי איך אין לו זמן לחזור עם הילד שלו על מבחן הגמרא בשבתøתגידו לי אתם̈ יש דבר חשוב יותר מזהTMTMTMעין טובה אינה רק חשובה בעניין תפיסת ההורים של המורה̈ היא פשוט מצרך הכרחי וחיוני מאין כמוהו כדי לדייק את התגובה שלנו למצב שנוצרÆ הביקורתיות הוכיחה לי שהיא קודם כול מסגירה את הניתוק שלי מהמקרה ומההתמודדות האמיתית והמורכבתÆשההורים חווים אתה רוצה בתור מחנך לשפר את המצב̈ להתערב ולעזור לתלמידø קודם כול רד מהאולימפוס̈ תסיר את מסכת הינשוף ונסה להיכנס לנעלי ההורים∫ לפעמים אין בין ההתערבות המבורכת שלך כמחנך שקורא נכון את המפה לאפשרות שתהפוך בעצמך Æלבדיחה אלא כריך אחד ©עם שוקולד® בלבד4 | גילוידעת


   2   3   4   5   6