Page 3 - גילוי דעת
P. 3
אולם יצחק פתוחשני שלישי י"ט כ׳ תשרי 9-10/10/17 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלהשני י״ט תשרי 13:00 • 9.10 שמחת חג עםגדול הזמר החסידיבני פרידמן חיים ישראל אודי דוידי גד אלבז עקיבא להקת אוומן עמרם אדרשלומי דקס בליווי דוד איכלביץ ותזמורותואלישע ברינבאום צמד ילדמנחה: יהודה רוזנפלדןוןורוררבבבחחחברון המקראיתחחמתעוררת לחייםמחוויה שלחוויה של טיולטיולים מודרכים ללא תשלוםמרכז מבקרים ומייצג רב חושיבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החגרחובות תל חברון המקראית מתעורר לחיים עם שחקני רחוב, בואו לפגוש את אבות האומה, דוד המלך מתהלכים בסמטאות העיר המקראית. הפעלות לילדים ומשחק חפשו את המטמון.נופים, היסטוריה ואנשיםניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי (5 ₪) מגיל 5 ומעלה.www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארציְבּ ֵנ ֶבל ָעׂשֹור ֲא ַז ְ ּמ ָרה ָ ּלְךותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבורהרב אייל יעקובוביץמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברוןהסעות מירושלים ללא צורך בהרשמה 16 אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ב׳, ג׳ 20. ₪בלבד!ירושלים בנייני האומה: 16:00 - 9:00 מחברון: 22:00 - 11:00 כרטיס הלוך ושובחןורחלהשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחקאולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןשידור חיhebron.org.il כל המידע באתרשני י״ט 5:50


   1   2   3   4   5