Page 4 - גילוי דעת
P. 4
יורה דעה | הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"הלא מאחים את הקרע לעולםזאת רבי מיאשא סובר שבן נח חמור יותר וחייב מיתה אף על כינוי.להלכה נפסק כרבי מיאשא, שאף על פי שישראל אינו חייב אלא אם כן בירך את ה' בשם (כדעת חכמים), בן נח חייב אף אם לא בירך בשם המיוחד. אם כן, למעשה בן נח המקלל, בין שבשם ובין שבכינוי – נהרג, ודינו חמור מישראל. בזמן הזה, שאין דנים דיני נפשות, אמרו הפו־סקים שיש להתרחק מהמקלל ולהחרים אותו. כיצד אפשר לברר מה בדיוק אמר המקלל ומה דינו? האם יזכירו את הקללה בבית הדין?! דבר מופלא יש בתהליך הבירור בבית הדין בעניין זה: הדיינים שהיו בודקים את העדים, היו שואלים אותם בביטוי "יכה יוסי את יוסי", כלומר לא היו שואלים אותם בפירוש מה הייתה הקללה שהשמיע המגדף אלא משבצים במשפטבמקום שמות ה' את השם יוסי. ואולם על פי עדות כזו לא ניתן להרוג את החוטא,ולכן כשמגיעים לגמר הדין מוציאים מבית הדין את כל הנוכחים (למעט הדיינים והעדים), ואז משמיע העד הגדול שבעדים את הקללה כפי שנאמרה בשמותיה ללא כינויים, והדיינים שהיו שומעים את דבר הקללה היו נעמדים, קורעים את בגדיהם ואינם מאחים את הקרע לעולם. שאר העדים אינם חוזרים על דברי הגידוף אלא מאשרים שאף הם שמעו את הגידוף כפי שאמר הראשון. אם אכן נתברר שהמגדף חייב סקילה, היו כל הדיינים והעדים סומכים את ידיהם עליו ואומרים: "דמך בראשך שאתה גרמת לך", ונוהגים כפי שנהגו בשאר הנסקלין. להרחבה בעניין אפשר לקבל את חוברתנו 'בני נח'hl@puah.org.il בכתובת הדוא"ללא גמישה. אילו היא הייתה גמישה, אולי הנזק שהיה בפיגועיםביבנה, בדימונה, בפתח תקווה, בקריית גת, בתל אביב, בנתניה, ברעננה ובבאר שבע היה פחות בהרבה... אבל אלו יישובים בתחומי הקו הירוק וזה לא עומד ב...ת-ב-ח-י-נ-י-ם.**אני לא קורא מכאן לפריצות הקיימת בארצות הבריתבאופן רכישת הנשק, אבל אני בהחלט קורא לעדכן את התבחינים ולהתאימם לסוג הטרור שעימו מתמודדים כיום כל אזרחי המדינה, ולא רק אלו שמעבר לקו הירוק. אין שום סיבה שאזרח שעבר ריאיון פסיכולוג, חסר עבר פלילי, שהתחייב לשמירה על כשירות ועל כללי בטיחות לא יוכל לשאת נשק. זה אינטרס לאומי הרבהלפני שהוא אינטרס אישי..הקב"ה, שנתן לו כוח מיוחד כל כך המבדילו מבעלי החיים – את כוח הדיבור – והנה הוא משתמש בו נגד נותן הכוח, ואלו דבריו באשר למי שמעז לברך את ה': "כל הוד נפשו נהפך למשחית, והנה הוא נחשב כבהמות, כי באותו דבר ממש שהבדילו השם יתברך לטובה ובו נעשה אדם, והוא הדיבור שנבדל בו ממיני הבהמות, מבדיל הוא את עצמו לרעה ומוציא עצמו לגמרי מכל גדר הדעת, ונעשה כשרץנמאס ונאלח ולמטה ממנו". עוד יש לומר שחשיבות המצווה נובעת מהעובדהשזלזול בכבוד שמיים הוא התכחשות של האדם אל מקור חייו. מבחינה מסוימת חסימת מקורות החיים חמורה מרצח, שכן הרצח פוגע בחי ואילו המזלזל בכבוד שמיים פוגע בשורש החיים. כך עולה, לדוגמה, מפרשת אמור, שבה מסודרות העבירות בהדרגה: ראשית ברכת ה', לאחר מכן רצח, לאחר מכן הריגת חיה ולאחר מכן פציעת אדם. מקור האיסור ליהודי לגדף מופיע בפרשת משפטים: "אלוקים לא תקלל" (שמות כב, כז). באשר ל'בני נח' רבי יוחנן לומד (סנהדרין נו ע"ב) באילו מצוות מצווים בני נח מהפסוק (בראשית ב, טז): "ויצו ה' אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל"; ובתוכם הוא לומד את איסור 'ברכת ה'' משם ה' המופיעבפסוק. להלכה נפסק כחכמים, שיהודי המקלל בכינוי לוקה,המקלל באחד משבעת השמות חייב סקילה והמגדף בשוגג חייב חטאת. באשר לבני נח נחלקו אמוראים אם חיובם שווה לישראל: לדעת רבי יצחק נפחא חיובם שווה; לרבי מאיר חייב אף אם מקלל בכינוי, ולחכמים, הפוטרים את ישראל בכינוי, אף בן נח פטור. לעומתבאמצע יום בסופר ביבנה לפני כחודשיים. ***בשנת 2008 הופר השקט בעירי דימונה על ידי שני מחבלים שביצעו פיגוע במרכז המסחרי של העיר. התוצאה: הרוגה ותשעה פצועים בדרגות שונות. האירוע לא הופסק עד שלא הגיע לזירה שוטר חמוש. האם התוצאה יכלה להיות קשה פחות אילו היו שם אזרחים חמושים?! בהסתמך על הפיגוע בחלמיש, שבו נרצחו שלושה מבני משפחת סלומון ונקטע הודות לחייל חמוש בחופשה, התשובה ברורה: אף אחד לא רוצה לדמיין מה יכלה להיות התוצאה שם אילו המשפחה שנותרה בחיים הייתה צריכה להמתין לכוחות הביטחון!***רגע לפני שאתם רצים למלא טפסים לקבלת רישיוןנשק, עצרו: לרובנו אין באמת סיכוי לקבל אישור כזה. איך אני יודע? ניסיתי! ומאחר שאני לא גר או עובד באחד מהיישובים ה'זכאים', שהם לרוב היישובים שמעבר לקו הירוק, אפסו סיכויי להגן עליי, על משפחתי ועל סביבתי. למה? "אלה התבחינים", ענו לי, שם קוד למערכת כלליםכאשר זכיתי להיות נציג הרבנים הראשיים ב'כנס בני נח' – כנס של גויים המקפידים לשמור את המצוות המוטלות עליהם – שהתקיים בטקסס לפני שנים רבות, עסקנו רבות בשאלה אילו מצוות חלות על בני נח. עברנו על כל מצווה והסברנו את חומרתה, והרגשתי את ההבנהשבה התקבלו הדברים בקרב הנוכחים. כאשר הגענו ל'ברכת ה'' שאל אותי אחד מבני נח:"כבוד הרב, איך אפשר לעשות את זה? הרי אנו צריכים כל היום להודות לקב"ה!" שמחתי בתחושתו ה'יהודית' של הגוי והסברתי להם שהתורה צריכה לתת כללים גםלאנשים חריגים. כבר דיברנו כמה פעמים על 'שבע מצוות בני נח', שהןלמעשה בסיס למצוות נוספות שכל אדם עלי אדמות, גם אם אינו יהודי, צריך לקיים. בשבע מצוות בני נח כלולים: איסור עבודה זרה, איסור שפיכות דמים ואיסור גילוי עריות. נוסף על כך אסור לבן נח לגזול וכן לאכול אבר מן החי. יש גם מצווה על בני נח להקים מערכת דייניםכדי שישפטו צדק. עוד איסור הכלול בשבע המצוות הוא 'ברכת ה'', דהיינובלשון 'סגי נהור' – אין לגדף (לקלל) את בורא העולם. איסור זה הוא אחד האיסורים החמורים ביותר בתו־ רה. במשנה בסנהדרין (ט, ב) מנסה התנא להביא ראיה שעונש סקילה חמור מעונש שרפה, ואומר: "אילו לא היתה סקילה חמורה, לא נתנה למגדף ולעובד עבודה זרה". מכאן שאיסור גידוף הוא אחד האיסורים החמורים ביותר בתורה, והוא עומד בשורה אחת עם עבודה זרה. טעם עמוק לדבר מסביר בעל ספר החינוך (פרשת 'אם כסף', מצווה ע), ש'ברכת ה'' היא כפיות טובה כלפיעודד הרושהזכות לביטחון59 הרוגים ו-500 פצועים. זה תג המחיר הכבד ששלמו לאחרונה אזרחים תמימים בארצות הברית בגלל מפגע בודד. ולא, זאת לא עוד הוכחה לקלות הבלתי נתפסת שבה אזרחים בארצות הברית יכולים לרכוש נשק... זה נכון, רק שמפגע פורע חוק אינו צריך מקום חוקי לרכוש בו נשק; זאת הוכחה למחיר הכבד שחברה עלולה לשלם כאשר אין בנמצא אזרחים כשירים חמושים שיעצרומפגע מלעשות ככל העולה על רוחו. ***על פי מחקר של ד"ר שלמה שפירא מאוניברסיטת בר-אילן, "ביותר מ-70 אחוזים מפיגועי הטרור בהם היו מעורבים אזרחים חמושים, תרמו האזרחים תרומה מכרעת לניטרולו של התוקף ועצירת מסע ההרג.” עוד הוא קובע: "כי אזרחים חמושים מהווים נדבך חשובומשמעותי בביטחון הציבורי ובחוסן הלאומי”. אתם מבינים? כוחות הביטחון, שעובדים קשה גם ככה, אינם יכולים להיות פזורים בכל רגע נתון בכל חלקי הארץ הזאת, בניגוד למפגע הבודד שאינו צריך הרבה כדי לבצע פיגוע קשה בכל מקום שיבחר, כמו זה שהיה4|


   2   3   4   5   6