גילוי דעת
P. 1
וירא > 371 > י"ד חשון ה'תשע"חגילוידעת...ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת-ָהַאִיל, ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּת ַחת ְּבנֹו.השבועיצוינו27 שנה להירצחו; לפניימיםמספר יצא הכרך השני של הספר שכתבה אלמנתו, ליביעמוד 15 >>הרב כהנא מזווית שלא הכרתםשחר סיפורההמרגש של והמעצים של תקווה איילתהשחרהכירובת השלוש והתמודדותה עם מחלת הסרטןוטיילו!עמוד 12 >>חידה חדשה תזכה אתכם בשובר קפה ומאפה זוגי!עמוד 2 >>תבליני מימון הדבר האמיתי מספר 1 במכירות בישראלכשר למהדרין בהשגחת הרבנות הראשית לישראל ובד”ץ העדה החרדית100% 100% 100% טהור תיבול טעםלהשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות |חפשו את הפקק הצהובבתמונה: סטודנטיות של מכללת 'אורות ישראל'


   1   2   3   4   5