Page 5 - גילוי דעת
P. 5
שמי אלי, אני בן, 38 אבא ל-3 ילדים.אני סובל ממחלה קשה המצריכה כריתת לבלב דחוף והשתלת תאי לבלב כדי שאוכל להמשיך לחיות! בארץ לא מבצעים השתלה נדירה כזו ולכן, עליי לנסוע לארה״ב.מזה 5 שנים אני לא עובד ומצבי הרפואי הולך ומדרדר. שלושה רופאים בכירים ממליצים לי לבצע את הניתוח בדחיפות!עלות הניתוח 2,000,000 ש״ח.מצילים את אלי מירלכדי שאוכל להמשיך להיות אבא לילדיי אנא התגייסו להצלת חייבאתר האינטרנט של קו לחייםkavlachayim.co.il/elimirelלצורך שליחת קבלהנא לשלוח את פרטי התורם למיילkavlachayim@kavlachayim.co.ilלציין שהעברה עבור בארי ממןמשלוח המחאהלרשום לפקודת קו לחיים. יש לציין בפתק מצורף שהתרומה עבור אלי מירל כתובת למשלוח: רח׳ גונן 15, פתח תקווה מיקוד 49170פרטי תרומה:העברה בנקאיתחשבון בנק הפועלים סניף 532, מס׳ חשבון: 521137, שם חשבון: קו לחיים עבור אלי מירל. לקבלת אישור תרומה שלחו את אישור העברה לפקס: 03-9250505 בציון שם וכתובתבכל תרומה יש לציין שהתרומה עבור קו לחיים - אלי מירל | התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 עפ״י החלטת הרבנים ניתן לתרום ממעשר כספיםותקין בוטיק


   3   4   5   6   7