Page 3 - גילוי דעת
P. 3
50יום פתוח ביקיר 1/12 י"ג בכסלו יום שישיבתים צמודי קרקע יוקרתיים במרכז השומרוןאתם מוזמנים לבוא לגור בבית משלכם במרכז הארץ בקהילה דתית לאומית חמה ומחבקת, 25 דקות בלבד מפתח תקווהישוב דתי לאומי בצמיחה הכי קרוב למרכז נותרו בתים אחרונים 30,000 ₪ הנחהבתים צמודי קרקע יוקרתייבמרכז השומרוןם


   1   2   3   4   5