Page 4 - גילוי דעת
P. 4
יורה דעה | הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"ההאם אתה מתבייש בשם שלך?"נמרוד"; הפוסק – בלי להתבלבל – קרא לילד בשם אחר, והסביר אחר כך להורים, כדי לפייס דעתם, שחשש שילד עם שם כזה ימרוד בהם כשיגדל. רשע שחזר בתשובה מותר לקרוא לבנו על שמו. אם מסיבות משפחתיות נאלצים לקרוא לילד על שם קרוב משפחה שלא שמר תורה ומצוות, אפשר לקרוא בשם זה ולכוון בעת קריאת השם על אדם צדיק שנקרא באותו השם. אין לקרוא לילד בשם של גוי. אם יש צורך בכך לפי חוקי המדינה שבה הוא מתגורר וכדומה, יכול לומר שקוראים לו בשם זה, אך בני ביתו ושאר היהודים יקראו לו בשמו העברי. אם קראו לאדם בשם של גוי יוסיפו לו שם של קודש וישתמשו בו, ובמשך הזמן ישתכח השם הקודם. רבי משה מטראני, המבי"ט, כתב שאין לקרוא לילד על שם כל האנשים שהיו קודם אברהם אבינו, ולכן אין לקרוא אפילו בשם נח ושם וכיו"ב, אך בעל שו"ת 'תשובה מאהבה' חלק עליו וסבר שאין צורך להקפיד לקרוא דווקא מאברהם אבינו ואילך, ובלבד שיהיה על שמם של הגונים וראויים. נוהגים שלא לקרוא על שם אדם שנפטר בקיצור ימים ושנים. אם חשוב להנציח את שמו של הנפטר אפשר לקרוא בשמו ולהוסיף שם נוסף. מכל מקום אם נפטר בן יותר משבעים שנה (ויש אומרים שישים) – אינו נחשב כקיצור ימים ושנים. מי שנהרג על קידוש ה' על ידי נוכרים מותר לקרוא על שמו למרות שנהרג צעיר, מכיוון שנהרג בשל מגזרה כללית, ולא מזלו הפרטי גרם לכך. אם בכל אופן חושש, יוסיף שם אחר עימו. אין לקרוא לזכר בשם של נקבה וכן להפך, אך שם שנקראים בו גם זכרים וגם נקבות מותר לקרוא בו. עסקנו באילו שמות לא כדאי לקרוא; בשבוע הבא נעסוק בע"ה בהמלצות כיצד כן ראוי לקרוא. המעוניינים בינתיים להרחיב בעניין יוכל לקבלו את חוברתנו 'ויקרא שמו בישראל', בכתובת.hl@puah.org.ilשונה הדבר בימינו, שאין מעלת נבואה גדולה כזו, ועל כן נוהגים לקרוא על שם דמויות של צדיקים מהתנ"ך או על שם רבנים או קרובי משפחה שנפטרו (ואצל הספרדים יש שקוראים אף על שם קרובים חיים). כאשר ההורים אינם יודעים איזה שם לקרוא לבנם או לבתם כדאי מאוד להתייעץ עם תלמיד חכם הבקיבעניין, ויש סייעתא דשמיא מיוחדת בהצעתו. התייעצות כזו מתאימה גם כאשר ההורים רוצים לשנות שינוי מסוים מהשם של האדם שרוצים לקרוא על שמו. גם כאשר יש חילוקי דעות בין ההורים בשאלה איזה שם לקרוא יש ללכת לתלמיד חכם הבקי בנושאולקבל את הכרעתו. חשוב להדגיש שאם רבם של ההורים אינו בקי בעניינים אלו, והולכים להיוועץ ברב אחר, ובפרט באדם הנחשב 'מקובל', יש לברר על רב זה אצל תלמיד חכם שההורים סומכים עליו כדי לדעת אם אכן אפשר לסמוך על דבריו, מכיוון שלצערנו הרב מצויים כיום בשוק אנשים המתחזים למקובלים כדי להרוויח כסף מאנשים תמימים. יותר מתאים לקרותם 'קבלנים' ולא מקובלים (אם כי לא תמיד הם נותנים קבלות...). חשוב מאוד להקפיד שלא לקרוא על שם אדם רשע, ולמדו כן בגמרא ביומא (לח ע"א) מהמקרא 'ושם רשעים ירקב'. אמנם רבנו חננאל (שם) ביאר שאין זו אלא עצה טובה, שאין אדם נקרא בשם זה ומצליח. אך הגרי"ש אלישיב זצ"ל הפנה למהרש"א בתענית שכתב שזהו דין ואיסור לקרות בשמות הרשעים. אין לקרוא בשם של רשעים אף כאשר מוסיפים שם אחר או שמקצרים את שם הרשע. דוגמה חריפה לדבר היא קריאה בשם נמרוד. יש לציין שאף אם אינו מכוון לקרוא לבנו על שם נמרוד הרשע שהיה בימי אברהם אבינו, אלא סתם רואה בזה שם עוצמתי, גם כן אין לקרוא בשם זה. מסופר על אחד הפוסקים הגדולים שהתכבד בברית מילה בקריאת השם, ואביו של הילד לחש באוזנו:מסופר על רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל, הסטייפלר, שבאו הורים לשואלו אם טוב שיקראו שם לבתם שנולדה כעת במזל טוב על שם הסבתא שנקראה טויבא. ענה הסטייפלר: בשם זה הילדה תתבייש כשתגדל; גם לתרגם את השם לעברית לא המליץ מפני שהתרגום הוא יונה, וזהו שם גם של זכר. לכן הציע שיקראו שמה 'טויבא המכונה יונית', וישתמשו למעשה בשם יונית. בפרשתנו נולדים בניו של יעקב והוא קורא להם בשמות. הפסוקים אף מפרטים את הסיבה לקריאת כל שם, ורציתי לנצל הזדמנות זו ולהביא כמה מנהגים והדרכותהנוגעים לקריאת שמות. יש להקדים שרבים כתבו בשם האר"י שבחירת השם לאדם אינה דבר של מה בכך ואינה באה במקרה; הכול בא בהסכמה מאיתו יתברך, שגלוי לפניו מה עניין האיש הזה ופועלו. ואף על פי שהשמות נקראים על ידי בני אדם, הקב"ה הוא מסבב הסיבות ומזמן בפי האב שיקרא את בנו בשם הראוי לו בעת המילה, באשר הוא שמו למעלה, ורומז שיש לכל אחד מישראל חלק אלוקי ממעל ושמו הוא חיותו של אדם כל ימיו. על כן יש להשקיע חשיבה רבה בבחירת שם היילוד. אמרו בגמרא (ברכות ז ע"ב): "שמא גרים", כלומר ששמו של האדם גורם לעיצוב אישיותו ומבטא את אופיו ותכונותיו; יש לזכור שדברים אלו נאמרו בישראל ולא באומות העולם, ואין לבדוק בשמותיהם של הגויים. אף שהנשמה נכנסת לאדם מתחילת יצירתו בבטן אמו, מכל מקום בנתינת השם נכנסת בו בחינה ומעלה יתרה שבנשמה, ועיקר השם כפי נשמתו. על כן לא ראוי לאדם לקרוא לעצמו בשם אחר, שלא בשמו שנתנו לו הוריו, כי שמו הוא מהותו לעולם. בדורות הראשונים היו משתמשים ברוח הקודש וקוראים לילדים בשמות חדשים על שם מאורע שהתרחש או על שם מה שעתיד להיות. לכן אדם הראשון נקרא 'אדם', על שם שנוצר מהאדמה, וחוה על שם שהייתה אם כל חי. וכן יוקטן – אמרו במדרש שהיה מקטין את עצמו, ופלג – "כי בימיו נפלגה הארץ".“להתחתן בלי להתפשר!” | הרב שלמה שיבר מנחה סדנאות ומאמן אישי לחתונהפיתוח יכולת ההכלה – חלק אלעולמי דברים חדשים ולתת להם להצמיח אותי לפסגות חדשות שלעולם לא יכולתי להגיע אליהן בלעדיהם. האמת היא שכל ויכוח וכל מריבה שצלחנו בטוב כבר בנו בתוכנו יכולת הכלה להמשך ההתמודדויות שיבואו אחריהם. בפעמים הבאות נלמד בעז"ה על כלים שיעזרו לנו לבנות את ההכלה בהתמודדות עם כל קושי העומד לפתחנו  .בתהליך בניית הזוגיות pnima1234@gmail.comוחלומות שונים. תהליך הזוגיות הוא מעשה מרכבה של שני בני אדם השונים זה מזה לכלל ישות אחת חדשה. אם לא נפתח את יכולת ההכלה להכיל את השונה לא נוכל לייצר את ההרכבה הדרושה, להתקשר אל הזולתולהתחבר עימו. נוסף על זה, אם לא תיבנה בנפש יכול ההכלה, כל חילוקי דעות או ויכוחים שמתגלעים בין בני הזוג, וודאי כל מריבה, יכולים להיות מורגשים כהרס הקרקע היציבה שהם עומדים עליה. משום כך יש הממליצים אף לריב קצת בזמן הפגישות כדי להתאמן על היכולת להכיל את האחר גם במצבים נעימים פחות ולראות שעדיין נשארים בחיים... הכלה אין פירושה מחיקת הרצונות או הצרכים שלי בעבור האחר אלא מסוגלות לגדול ולהתרחב ולפנות בי מקום גם לדברים השונים ממני; להצליח להכניסאחד היסודות החשובים בתהליך בחירת בן זוג או בת זוג הוא פיתוח יכולת ההכלה של השונה. אם אנו ניגשים ליצירת קשר מתוך ציפייה שכל מי שניפגש איתו יתאים לנו בדיוק ותמיד נוכל לחוות עימו תחושת נעימות בלא שום צורך בהתמודדות, סימן שיש לנו ציפייה נסתרת לחיפוש מציאות דמיונית. אין שום אדם שדומה לחברו, ולכל אחד יש מעלות וגם חסרונות, וזו בדיוק הסיבה שאנו חשים צורך לצאת מעצמנו, להתחבר עם אדם נוסף ועימו להגיע לשלמות. איש ואישה שונים כל כך זה מזה בכל המישורים ובודאי הרבה יותר מסתם שני חברים, וכדי שיוכלו להיפגש ולהתחתן הם צריכים לפתח בעולמם הפנימי את יכול ההכלה של דמות שונה מהםשיש לה צרכים ודרישות אחרים משלהם. לא זו בלבד אלא כל אדם גדל בסביבה שונה וספג בנ־ פשו חוויות אחרות ומגיע לבניית הזוגיות עם רצונות4|


   2   3   4   5   6