Page 5 - גילוי דעת
P. 5
בוגר בני עקיבא,כבר הצטרפת לחבריא צ’?אלפי חניכים רוצים להשתתף בפעילות בני-עקיבא אבל אינם יכולים מסיבות כלכליות.חדשו חברות עכשיוב-24 ₪ לחודש, ובזכותכם חניך נוסף יוכל להמשיך לקחת חלק בפעילות התנועה!* דמי חידוש החברות ישמשו לפעילות החניכים בלבדצ’גם זבולון אורלב בחבריאתנועת בני עקיבא בישראל חפשו בגוגל: "מחדשים חברות" או טלפנו: 02-5693115מחזירימ אהבה לתנועה!


   3   4   5   6   7