Page 4 - גילוי דעת
P. 4
יורה דעה | הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"העשרת הדיברות לקוראי שמותח. אין לקרוא שמות בלועזית – חכמינו אמרו כי בני ישראל זכו להיגאל ממצרים בין השאר בזכות שלא שינו את שמותיהם לשמות נוכריים. לצערנו לאחר חורבן הבית השני יצאנו לגלות ולא נגאלנו ממנה כמעט אלפיים שנה, ובגלות זו היה שימוש לא מועט בשמות נוכריים. בדורנו, דור הגאולה, חשוב לשוב ולקרוא בשמות יהודיים בלבד. שמות שניתנו בעבר ביידיש או בלדינו והם תרגום של שמות בלשון הקודש והיה מקובל לקרוא בהם ליהודים באותן תקופות, אפשר לקרוא בהם את שם הילד אם לא יתבייש בהם כשיגדל, אך ראוי לשוב ולתרגם את השם לעברית ולקרוא לילד בעברית. מצוי הדבר כשקוראיםעל שם סבא או סבתא ששמם הוא בשפות הללו.ט. להיזהר בכתיבת שם המכיל אותיות משמות הקודש– מותר לקרוא בשם המכיל אחד משמותיו של הקב"ה אם הוא מופיע בתנ"ך, כגון צורישדי, עמנואל, מישאל וכדומה. באשר לכתיבת שם כזה, מצד הדין מותר לכתוב שמות המכילים אותיות משמות הקב"ה באופן רגיל בלא חשש, ואין צורך להפסיק במקף וכדומה בין אותיות יו"ד וה"א אואל"ף ולמ"ד, כגון בשם נתנאל או בתיה וכדומה. אך יש מי שהקפידו בעניין, וכגון מה שמסופר על הרב יהודה צדקה זצ"ל, שהיה כותב את שמו יהודא באל"ף כדי שלא יטעו וישמיטו את האות דל"ת ויהיה כתובבטעות שם ה'.י. אין לקרוא בשמות של מלאכים אלא אם כן מדובר בשם ידוע – אין חשש לקרוא לילד בשם של מלאכים אם הם שמות המקובלים בעם ישראל, כגון מיכאל, רפאל, אוריאל, גבריאל וכדומה, אך אין לקרוא בשמות מלאכים שאין רגילים לקרוא בהם אף על פי שמצד הדין אין בזהאיסור. המעוניינים להרחיב בעניין יוכלו לקבל את חוברתנו.hl@puah.org.il ויקראשמובישראל',בכתובת'רחבי הארץ ‘יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל’. היוזמה החלה כפעילות מקומית של תנועת בני עקיבא במחוז דרום ונעשתה לימים אירוע השוכה להכרהממלכתית בעבור ציבור שאין ראוי ממנו להוקרה זו. אך אליה וקוץ בה: היוזמה המבורכת זכתה לשם מבורך קצת פחות... שם המנציח כאמור את הפגיעה ולא את המעשה. אולי אם נאמץ את הגישה המאמינה כי שינוי מתחיל בשפה, ולנכי צה”ל נקרא מהיום ‘מצויני צה”ל’, אולי אז גם היחס אליהם ביום-יום ישתנה ויעניק להםאת הכבוד שהם ראויים לו כל השנה ולא רק ביום זה.סמוך לברית או לעלייה לתורה. דבר זה גם חוסך ויכוחים כאשר ההורים אינם מרוצים מהשם שבחרו ילדיהם.ב. שם הנושא משמעות חיובית – ראוי לחפש שם שיש לו משמעות חיובית ואין לו הקשר שלילי, כפי שהרחבנו בשבוע שעבר.ג. שם של צדיקים – כדאי שהשם יהיה של אנשים צדיקים, טובים וישרי דרך.אם בוחרים שם שהיה גם שם של צדיק וגם של רשע, כמו השם יהודית, שהיה שמה של אשת עשיו ולעומת זאת היה גם שמה של אישה צדקת שהצילה את ישראל בימי הבית השני, אפשר לקרוא בשם זה ולכוון על שםהדמות החיובית ולא על הדמות השלילית. ד.עלשםאישטוב–אםקוראיםעלשםאדםמסוים ראוי לבחור אדם ירא שמיים, שומר מצוות ובעל מידותטובות. אם יש קרוב משפחה שנאלצים לקרוא על שמו, והיהבעל מידות רעות וכדומה, אפשר לכוון בעת קריאת השם על שם של צדיק שנקרא באותו השם, וטוב יותר להוסיף שם שני על גבי השם הנ"ל.ה. אין לקרוא בשם משונה – אין לקרוא לבן או לבת בשם שהעולם אינו רגיל לקרוא בו. דבר זה עלול לגרום לילדים צער בין חבריהם הילדים ולפעמים גם בין מבוגרים. ו. אין לקרוא על שם אדם שנהרג או שהיו לו חיים קשים – הזכרנו בשבוע שעבר שאין לקרוא על שם אדם שחייוהיו מלאי סבל או שנפטר בקיצור ימים ושנים. אם יש צורך אפשר להוסיף לילד עוד שם, ויש שנוהגיםלהוסיף לשם המקורי: חי, חיים, יחיאל, יחיא וכדומה. ז. אין לקרוא שם של בנים לבנות ולא של בנות לבנים – אין לקרוא לבן בשם של בת ולא לבת בשם של בן. דבר זה ראוי להקפיד עליו ביותר, שהוא עלול לגרום צער לילדים בעת שיגדלו מפני שחבריהם עלולים להעליב אותם בשל כך.כאשר נולד בן לסבו של רבי שלמה לוריא (המהרש"ל), רצה הסב לקרוא את שמו על שם אביו, מאיר, אך משפחתה של אשתו דרשו שיקראוהו על שם סב אשתו, אורי. מצאו פשרה, כך מספר המהרש"ל (בספרו 'ים של שלמה' גיטין פרק ד), וקראו לילד שניאור על שם שני האורות, מאיר ואורי. בשבוע שעבר עסקנו בענייני קריאת שמות לילדים, בעיקר בהדרכה באילו שמות לא טוב לקרוא. גם הזכרנו שכאשר יש חילוקי דעות בין האיש לאשתו באשר לקריאת שמות הילדים צריך שתימצא פשרה בעזרת רב הבקי בעניין. חשוב להוסיף כי יש האומרים שכדאי לפנות לרב הבקי בעניין אף לאחר שהסכימו על שם מסוים כדי לוודאשאין בשם זה בעיה מיוחדת. ברכת יישר כוח לכל הקוראים ששיתפו אותנו במנהגיםובסיפורים סביב קריאת השמות. נמשיך ונעסוק גם השבוע בעניין זה.בעבר שמענו פעמים מספר ממו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל כללים חשובים באשר לקריאת שמות, והם תומצתו לעשרה סעיפים על ידי בנו, ידידנו היקר הרב שמואלאליהו שליט"א: א.שםשההוריםאוהבים–אתשםהילדבוחריםההורים.זו זכות שניתנה להם, וכפי שציינו, יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת בנושא. השם צריך להיות שם ששני ההורים אוהבים. הם צריכים להחליט בהסכמה בינם לבין עצמם, ולא יקראו לילד בשם שאינו מקובל על שניהם. ציינו לעילשכשיש מחלוקת ילכו לרב הבקי בעניין. יש האומרים שהקביעה הסופית של השם תיעשהרק לאחר הלידה; לפני הלידה אפשר להעלות רעיונות. אם הורי האיש או האישה מבקשים לדעת את השם קודם קריאתו הרשמית, כדאי לומר להם בעדינות ובזהירות שהמנהג הרווח הוא שלא לפרסם את השם קודם הברית או קודם העלייה לתורה, ובפועל לגלות להם את השםעודד הרושהשינוי מתחיל בשפהכל חייו, בטח לא למי שנשלחו בשמנו כדי להגן עלינו. ***“מחשבה טובה, הקב”ה מצרפה למעשה” אמרו חז”ל, ואמירה זו הפכה לימים למשפט המוכר יותר “תחשוב טוב יהיה טוב”, שאמר הצמח צדק, רבי מנחם מענדלשניאורסון, האדמו”ר השלישי בחסידות חב”ד. על אותה הדרך טבע לימים הרבי מלובביץ’ אצל חסידיו עוד שלל ביטויים שעניינם שפה חיובית, כגון הדרישה לקרוא לבתי חולים בתי רפואה, שכן השאיפה היא להירפא ולא להיות חולים... זאת דרך אגב אחת הסיבות שרבים מבתי החולים שינו לימים את שמם למרכזים רפואיים וקופות החולים שינו את שמן ל’שירותי בריאות’. לגישה זו מצטרפים עוד חיזוקים רבים מתחום CBT )Cognitive-מחקר הטיפול הרגשי, כגון גישת ה Behavioral Therapy) והפסיכולוגיה החיובית, שעניינן הצורך בשינוי תפיסת המציאות ככלי ליצירת שינויממשי בחיינו. החל משנת 2014, תשע”ה, מתקיים בי”ז בכסלו בכללקראת יום ההוקרה לפצועי צה”ל שיחול השבוע, נקודה קטנה שמעיבה על יוזמה גדולה ומבורכתאוגוסט 1976, נבחרת מישראל עושה את דרכה לאולימפיאדת הנכים שהתקיימה בטורונטו, קנדה. הקבוצה, שהורכבה בעיקר מיוצאי צה”ל שנפגעו בקרבות להגנת ישראל, מבקשת לעצור בדרך בברוקלין לשיחהעם הרבי מלובביץ’. הרבי, שחיבתו והערכתו לחיילי צה”ל הייתה ידועהלכול, נענה ברצון וקיבל אותם בבית מדרשו הסמוך לביתו. בשיא שיחת החיזוק הציע הרבי הסתכלות חדשה ומעמיקה על קשייהם של אנשים KVO מוגבלויות פיזיות או צרכים מיוחדים. הרבי טען כי לא נכון להגדיר את הקבוצה היושבת לפניו ‘נכי צה”ל’ אלא ‘מצויני צה”ל’, כי לדבריו, אדם שהקריב מגופו למען האחר אין שלם ממנו. בטרמינולוגיה פשוטה זו ביקש הרבי למעשה לשנות שינוי מחשבתי שלם, שינוי המבקש להעלות על נס את הפנימיות ולא את החיצוניות, את הדרך ולא את התוצאה, שכן נכותם של החיילים ההם היא התוצאה של מעשה אצילי, ואותו(!) ראוי להעלות על נס. מה גם שלשום אדם לא מגיע להסתובב עם התגית של ‘נכה’ או ‘פצוע’***4|קרדיט: תב''ד אינפו


   2   3   4   5   6