Page 4 - גילוי דעת
P. 4
יורה דעה | הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"החלומות – אמת או שקר?כתב רב נסים גאון (ברכות נה ע"ב) בשם מדרש תנחומא (פרשת נשא) שהדבר נסמך על הפסוק "הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות". פסוק זה רומז לשישים האותיות שבברכת כוהנים, שכולם אחוזים בשמות הקב"ה, ומסוגלים להסיר את פחד החלום הרע שראה בלילות. המאירי (שם) כתב טעם אחר: שזמן התפילה ובפרט שעת ברכת הכוהניםהוא זמן שהציבור מכוונים ליבם ביותר. טעם נוסף כתב ה'תורת חיים' (בבא קמא נה ע"א ד"ה'הרואה הספד'), שמכיוון שהחלום הוא פעמים בגדר נבואה, וברכת כוהנים כדמות נבואה היא, לכן מתבטל חלומו בשישים חלקי הנבואה הגדולה יותר – בברכת הכוהנים.הנתיב השלישי להטבת החלום הוא לכנס שלושה מאוהביו ולערוך סדר הטבת חלום המופיע בחז”ל: הרואה חלוםונפשועגומהילךלפנישלשהמאוהביוויאמר" ֶח ְל ָמא ָט ָבא ֲח ָזאי. ֶח ְל ָמא ָט ָבא ֲח ָזאי. ֶח ְל ָמא ָט ָבא ֲח ָזאי". והם עונים שלושפעמים:" ֶח ְל ָמא ָט ָבא ֲחֵזי ָתא. ֶח ְל ָמא ִדיָדְך ָט ָבאהּוא ו ָט ָבא ֶל ֱה ֵוי. ַר ֲח ָמ ָנא ִל ְׁשו ֵיּה ל ָטב. ׁש ַבע ִז ְמ ִנין ִי ְגזרּון ָע ֵליּה ִמן ׁש ַמ ָּיא ִּדי ֶי ֱה ֵוי ָט ָבא. ָט ָבא הּוא ו ָט ָבא ֶל ֱה ֵוי" שבע פעמים. לאחר מכן יש תוספת של אמירת פסוקים שונים השייכיםלעניין היפוך לטובה, כמופיע בסידורים.ספר ערוך השולחן (או"ח רכ, א) מסכם את הנושא בצורה מחכימה: "יותר טוב שירגיל האדם את עצמו לבלי להביט אל חלומות כי רובם אין בהם ממש, כדכתיב בקהלת (ה'): 'כי בא החלום ברוב עניין', ופירש רש"י: כי דרך החלום לבוא ברוב הרהורים שמעיין ומהרהר ביום, ועיקר הכול לירא מפני האלוקים, ואז לא יירא מפני החלום. אמנם אם נפשו עגומה עליו שיש לו עגמת נפש מהחלום ודואג עליו,הסגולה לזה שג' אוהבים יפתרוהו לטוב". המעוניינים להרחיב בעניין יוכלו לקבל אתחוברתנו 'האם ביהדות יש משמעות לחלומות?', .hl@puah.org.il :בכתובתהמפכ"ל בביקור באלון מורהבשבוע שעבר ביקר מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך בישיבת אלון מורה בשומרון בראשות הרב אליקים לבנון. אלשיך הצטרף למסיבת החנוכה הישיבתית והתקבל בחום רב על ידי הרב לבנון ותלמידי הישיבה. אלשיך דיבר על גבורה לאורך כל הדורות, מהחשמונאים שנלחמו מעטים נגד רבים והדליקו את המנורה אף שהיה להם שמן רק ליום אחד ועד לימינו אנו, שבהם כל אחד נדרש לעמוד בגבורה במשימותיו שלו, על כל אחד שנמצא במקום הנכון לעשות את אשר מוטלעליו, כי הוא חלק ממכלול ומתמונה גדולה ורחבה. הרב לבנון שיבח את עבודת המשטרה, העסוקה בשמירה על ביטחון ישראל ביום ובלילה ועסוקה במשימות רבות, חלקן מסובכות וחלקן לא נעימותומסוכנות, ועומדת בהן בגבורה גדולה.בלא דברים בטלים” (ברכות נה ע”א), וכן נאמר בספר הזוהר (חלק א דקצט) שהחלומות – מהם שכולם אמת ומהם שיש בהם אמת ושקר.דבר נוסף התופס מקום משמעותי בדברי חז”ל באשר לחלומות הוא האפשרות להיטיב את החלום. דהיינו, להתייחסות החולם לחלומו עשויה להיות השלכה על מה שיקרה במציאות, ולכן יש חשיבות גדולה להיטיב את החלום. ובמיוחד טוב לערוך הטבת חלום כפי הסדרהמופיע בחז”ל.כאשר ביררתי את הנושא, ותמהתי מאוד על המשמעות של הטבת החלום, ענו לי המקובלים במשל: תאר לעצמך שהצבא הסורי מתכנן בסוד לפתוח במלחמה נגד מדינת ישראל. הוא מתארגן בסוריה בהתאם לתוכניות אלו ומנסה להסתיר מה שאפשר. אם המרגלים של צבאנו ידווחו לנו בזמן והצבא ירכז בצפון בעקבות הדיווח כוחות רבים כדילהתגונן, ייתכן שהסורים יחליטו שלא לתקוף כלל. בחלום נודע לאדם שדבר מסוים עשוי להתרחש, אך הידיעה על אפשרות התרחשותו, פעמים שהיא משנה את המציאות מהקצה אל קצה; כאשר מקבלים מסר בחלום על מה שעתיד להתרחש נערכים לכך ומיטיבים את החלום, ואז אפשר שהדבר לא יקרה כלל (הסבר על כך כתבנו בעבר).יש שלושה נתיבים שאפשר לצעוד בהם כשבאים להטיב אתהחלום;המקובליםמייחסיםחשיבותגדולהלכךשהאדם ייצאבהרגשהטובהלאחרההטבה.הנתיבהאחדהואפשוט לומר: “ראיתי חלום טוב”, ובלשון הארמית: “חלמא טבא חזאי”, ולחזור על כך שלוש פעמים. עוד נתיב הוא לומר בשעת ברכת הכוהנים את הנוסח המופיע בסידורים, כפי שכתב השו"ע (או"ח קל, א) שיאמר בשעה שהכוהנים עולים לדוכן: "רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך וכו". מדוע התפילה לביטול חלומות, נאמרת דווקא בשעתברכת כוהנים?הסיבה למסיבה: לראשונה זה זמן רב נחנכת מגה שכונה חדשה בישראל, אירוע נדיר בישראל. מתוך יותר מ-3,000 דירות שייבנו במקום הסתיים אכלוס השלב הראשון. האורחים, שבאו לחנוך את השכונה הצעירה, את בית הכנסת ואת בית המדרש הוזמנו לאירוע ססגוני עם משפחות דיירי השכונה החדשה.קהל שהשתתף באירוע מייצג את תנועת ההמון לעבר המרכז החדש – כרמי הנדיב: מאות משפחות שכבר יצרו קהילה מגובשת ותוססת לצד משפחות שרכשו בשלבים הבאים של הפרויקט וממתינים להצטרף לחיים במקום. מכל העדות, תלמידי חכמים ואקדמאים, אנשי היישוב הישן והמתחדש. כרמי הנדיב היא שכונה מעורבת הנבנית בסטנדרט גבוה במיוחד, במיקום הטוב ביותר בישראל. שאיפת היזם לבנות מאפס קהילה חיובית, איכותית וחזקה, משליכה על כל התחומים: על המפרט, על הסביבה, על ההון האנושי ועל החבירה לגרעין תורנימצליח שהתבסס באזור. במעמד גזירת סרט השכונה בידי ראש העיר מראליהו זוהר, ראש העיר העלה על נס את פעילות הגרעין התורני בעירו ואת שיתוף הפעולה ההדוק עם היזמים. את האירוע הנחה בחן ובטוב טעם היזם יו"ר ציפחה עו"ד שלום וסרטייל ועל פרקי השירה והנגינה הופקדו יצחק מאיר ולהקתו. עוד השתתפו: ח"כ חבר הכנסת מוטי יוגב,אבישי בן חיים מנכ"ל רוטשטיין, מיזמי הפרויקט ויו"ר דירקטריון רוטשטיין מרסעדיה עוזרי.בילדותי בחדרה הייתה לנו שכנה יקרה, גברת ברטה יגר ז”ל. גב’ יגר היתה רגילה בכל שבוע לפנות אל אבי מורי זצ”ל ולשטוח בפניו את חלומותיה, ושמתי לב שתמיד השיחה היתה מסתיימת בכך שאבי היה אומר לה: “מאוד חשוב להיטיב את החלום, אמרי אחריי שלוש פעמים: ‘חלמא טבא חזאי’”, הוא היה אומר והיא הייתה חוזרת. כשהייתי מעז להתעניין יותר בתוכן הדברים, אמר לי אבי: “מה זהמשנה? העיקר שהיטבנו את החלום”. שיחה קבועה זו הביאה אותי ללמוד לעומק את נושאמשמעות החלומות ולשוחח על כך עם מו”ר הרב מרדכי אליהו זצ”ל ואחר כך גם עם המקובל הרב יצחק כדורי זצ”ל, כדי לדעת להתייחס באופן נכון לסוגיה.אנו מתקרבים לסיומו של ספר בראשית, שפגשנו בו בכמה פרשות את עניין החלומות. קראנו על החלום של אבימלך שצווה בו להחזיר את שרה לאברהם (בראשית כ, א–יח); על חלום לבן שלא לדבר עם יעקב מטוב עד רע (שם לא, כד); על חלומותיו של יעקב – "סולם מוצב ארצה" וכו' (שם כח י–כב) והחלום על "עקודים נקודים וברודים" (שם לא א–יג); וכן על חלומות יוסף (שם לז ה–יא); על חלומות שר המשקים ושר האופים (שם מ, א–כג), ועלחלומותיו של פרעה (שם מא, א–נז). בתנ”ך מופיעים בכמה מקומות חלומות נוספים. עלהחזיונות המתגלים בחלומות נאמר בספר איוב (לג טו– טז): “בחלום חזיון לילה בנפול תרדמה על אנשים בתנומת עלי משכב, אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרת יחתום”, כלומר ריבונו של עולם מגלה לנו בחלום דברים שלא יכולנו לדעתבאופן אחר. נושא החלומות מורכב בתנ”ך וביהדות בכלל. מצד אחדחז”ל אומרים: “דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים” (תוספתא מעשר שני ה, גיטין נב ע”ב ועוד), אך מנגד אנו רואים בכמה מקומות שהחלומות הם כעין נבואה.צריך להביא בחשבון שגם חלומות שיש בהם דברי נבואה עלולים להיות מעורבים בדברים שאינם אמיתיים, כדברי חז”ל: “כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלוםכל מה שקורה במגזרכרמי הנדיב: חנוכת מגה שכונה בחנוכהבשבוע שעבר, נר שני של חנוכה, שכונת כרמי הנדיב לבשה חג ותכונה. ככל שירד הערב כך הואר קו האופק של השכונה באורות האוהל החגיגי, וקולות הילדים הנהנים קיבע את פס הקול של שכונת הענק החדשה. אוהל עצום ממדים הוצב במרכז השכונה הנבנית. פיסות דשא ירוקות צבעו את סביבות המתחם בגוונים של צמיחה, ומאות בלונים בגווני הלוגו הירקרק המתינו לאלפי הילדים והוריהם. כרכרה עתיקה, שמסמלת את מסעותיו של הברון רוטשילד שהוצבה במתחם, הייתה תפאורהמושלמת לחגיגה והפכה למוקד סלפי לכל הבאים.4|קרדיט צילום: מירי שמעונוביץ


   2   3   4   5   6