Page 5 - גילוי דעת
P. 5
מאהלי תורהלתורה ולמועדיםמאת הרה"ג יעקב אריאל שליט"אמהדורה חדשה ומורחבת בשני כרכיםכולל 88 דרשות שלא פורסמו בהוצאה הראשונהדרשות על פרשות השבוע ומועדי ישראל, כתובות בשפה ברורה, ומקיפות קשת רחבה של נושאים, הנותנים מבט תורני מעמיק שיש בו הבעת עמדה מוצקה ושורשית ויכולים לבסס חוט שדרה לבני דורנו, העומדים נבוכים מול מבול של מושגים זרים, שמציפים את החברה הישראלית כיום.מחיר השקה חגיגי: ₪70 ₪85 בלבד לשני הכרכים!דמי משלוח 10 ש'חwww.toraland.org.il:אתר | 08-6847325 :בהוצאת מכון התורה והארץ | טלפון


   3   4   5   6   7