Page 3 - גילוי דעת
P. 3
גתבועיוב"התנליצור אמנות באמונהלגעת בפנימיות דרך האמנותללמוד מהמורים- האמנים המובילים בתחומםמצויינות לימודית ומגמות מוגברות באמנויות ובמדעיםמואשלילהיות אמנית!להרגיש חווייה אמנותית בסביבה המקצועית ביותרמגמות: מחול | מוזיקה | אמנות פלסטית | קולנוע | תיאטרון -יום פתוחיתקיים ביום ב', י"ד בטבת 1.1.18 בשעה 16:00יום ראיונות ואודישנים י"ג בשבט 29.1.18נהשבוע!אחדש!גרישוםלכיתות ט’- י’ניתן להרשם באתר אולפנת הלליטנבית ספר למוזיקהגבעת ושינגטוןלפרטים והרשמה - חדווה: 054-3183613 משרד: 08-8511880 | פקס: 08-8511870 haleli@washington.ac.il www.washington.ac.il/ulpena/haleli :אתרופןלוא


   1   2   3   4   5