Page 5 - גילוי דעת
P. 5
נרשמים ללימודי״תואר תואר״בסמסטר אביבומרוויחים שנת לימודים*• הסטודנטים רשאים לבחור אחד ממסלולי ההסמכה למקצוע בעלות דמי רישום בלבד. בכפוף לתקנון. • הנרשמים ביום הפתוח יקבלו מלגת דמי רישום ל-.B.A, שתוענק במעמד תשלום שכר הלימוד. * הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.ְז ִרי ִזין ַמְרִוויִחיםיום פתוח כ״ח טבת15.1בין השעות: 14:00-19:00


   3   4   5   6   7