Page 3 - גילוי דעת
P. 3
פרס מציל חייםההגרלה השנתית של 'עזר מציון'בעיצומה!אתם זוכים בפרסים. הם זוכים בחיים!בוחרים מגרילים פרסים וזוכיםתורמים ורוכשים כרטיסיםפרס מציל חייםלחוברת הפרסים המלאה ולהשתתפות במבצעמבצע ההגרלות בהתאם להוראות ההיתר המיוחד לעריכת ההגרלה לפי חוק העונשין התשל"ז 1977 את תקנון ההגרלה ניתן להשיג אצל: רו"ח יהודה קינן רח' ר' עקיבא 106 ב"ב ו/או עו"ד אסתי היימן רח' רבינוב 5 ב"ב


   1   2   3   4   5