Page 3 - גילוי דעת
P. 3
Mנהיגות קצועיותעורבותלשאוף ללמוד. ללמוד לשאוף.כי באמת רק השמים הם הגבולחגית בדלוב | דוקטורנטית, בוגרת תואר שני במכללה במסלול בין תחומי במחשבת ישראל ותורה שבעל פה, מרצה ומדפי״ת במכללה ירושלים..Ed.איור: שוב שולברגהוראת מחשבת ישראל ותורה שבעל פהתואר שניהכוון להתפתחות מקצועית בלימודי יהדותראשי התכנית | הרב פרופ’ כרמי הורוביץ וד”ר אורה ויסקינד-אלפרניהול וארגון מערכות חינוךM.Ed.הכשרה, מקצועיות וכלים לקראת תפקידי ניהול ופיקוח ראש התכנית | פרופ’ ג’פרי גלנץהוראת מדעים: מוקד הוראת מדעי הטבעראש התכנית | פרופ’ יוסי נוסבוים לנשים בלבדהוראת מדעים: מוקד הוראת המתמטיקההמכון להוראת המתמטיקה: תואר ראשון, תואר שני ולימודי הסמכה ראש התכנית | ד”ר זיוה דויטשבמקצועות מוביליםראשי בית הספר לתואר שני: ד”ר תמי יחיאלי, ד”ר שמואל שנהבבית הספר ללימודי תואר שני. לפרטים ולרישום:02-6750938michlala.edu/m.ed :אתר nathalieb@michlalah.edu :מייל> חבילת מלגות מורחבת > תכניות מעודכנות > חווית למידה משולבת בהנחיית סדנאות,סיורים מעשיים ומחקרים יישומיים > ליווי אישי וסיוע פרטני עד להשלמת הזכאות > יום לימודים אחד בשבוע, במשך שנתיים > מסלול נפרד לנשים ולגברים1+1תואר עם בונוסתעודת הסמכה בתחומי טיפול והנחייה


   1   2   3   4   5