Page 4 - גילוי דעת
P. 4
יורה דעה | הרב מנחם בורשטין ראש מכון פוע"ה דבקות של שובביםהתשובה המומלצים: "אמנם זאת העצה להבא לשוב אל ה', לא טוב היותו מגלה מומיו לבני אדם, כמאמר דוד המלך ע"ה (תהלים לב א) ַא ְׁש ֵרי ְנׂשּוי ֶּפ ַׁשע ְּכסּוי ֲח ָט ָאה. אכן, אולי אחרי אשר לא יפרטם בשפתיו רק יצפנם בלבבו - ישכח ויסיח מדעתו אשר ֶה ֱע ָוה ויסורו מנגד עיניו - לזאת העצה הנכונה, ֶׁש ְּב ֵעת אשר יהיה לבדו בלי חברת האדם בביתו או בחוץ – ישפוך שיחו לפני ה', ויתיך כמים לבו ולפרוט חטאיו ולהתוודות עליהם ולבקש מלפניו יתברך שיפתח לו פתחי התשובה ויורהו ֹנ ַעם ְּד ָר ֶכי ָה, גם בשכבו על משכבו בלילות – זאת תהיה שיחתו בינו לבין בוראו ממקור לבבו. ואם כה יעשה ימים על ימים בכל עת ובכל שעה, גם בעת אשר יתהלך בחוץ לעסוק עסקיו – אזי יבטח כי יפתחו לו שערי תשובה. גם על זאת יפקח עיניו כל הבא לעבוד ה' באמת, שישקול במאזני שכלו כל דיבוריו ומוצא שפתיו בתורה או בתפילה, האם נאמרו בלי תערובת סיג מחשבה הפוסלת, ובלי פניה ובדחילא ורחימא, והגם כי יעלה על דעתו אשר דיבוריו נאמרו באמת ובתמים ככל האמור – הנה מחשבה זו עצמה מטלת מוםבעבודתו,אחריאשר ִי ְת ָּבֵרְך ִּב ְל ָבבֹוכיהואיוצאידיחובתו בעבודת בוראו. לכן ראוי ונכון אשר אחר כל תיבה ותיבה אשר מוציא מפיו – יתן אל לבו להתחרט עליה על מיעוט עבודתו, ולבקש מלפני ה' שישא עונו. והנה אמרו חז"ל (חולין ה ב) ע ל פ ס ו ק ( ת ה ל י ם ל ו ז ) ָא ָד ם ּו ְב ֵה ָמ ה ת ֹו ִׁש י ַע ה ' - א ל ו ב נ י א ד ם שהן ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. וביאור הדבר, שכמו שהבהמה אין בצעקתה שום פניה וכוונת גיאות להעדר שכלה - כמו כן יהיה עובד ה', שלא יהיה בתפילתו ועבודתו שוםפניה”.עלשארענייניהשובבי”םתוכלולקרואבחוברתנו .hl@puah.org.il :ימיהשובבי”ם’,שאפשרלקבלהבדוא”ל‘הישיבה החקלאית ישיבת מעלה אביהע”ש אביה יהושע ז”ל גולדברגקול מבשר מבשרת ציון, הרי ירושליםישיבה תורנית מעלה אביהשנה שלישית של הצלחהמסלול ארץ ישראל ואדמתה והמסלול החקלאי תעודת בגרות מלאה בשני המסלוליםיום ראיונות יתקיים בכא' בשבטצוות הישיבה מונחה ע"י הרב יוסי שרידובראשות הרב צבי שפיגל, מבשרת ציוןלימודים תורניים | לימודי מחשבה עיון וחסידותלפרטים נתנאל: טל’ 054-5630808netanelpor@gmail.comאם נתקבצו עשרה מתענים קוראים ‘ויחל’ ואומרים ‘עננו’ בתפילה. ואף שלכאורה הוא תענית יחידים, מכיוון שנהגו בה נחשבת כתענית ציבור לעניין זה. מי שמתענה אומר ‘עננו’ ב’שומע תפילה’ שבתפילת מנחה, והש”ץ אומר ‘עננו’ כברכה בפני עצמה, כמו בתענית ציבור. באשר לתפילת שחרית, יש שכתבו שלא יאמר אז הש”ץ ‘עננו’ בחזרת הש”ץ, ויש שכתבו שיאמר. המתענה, טוב שיאמר בתפילת ‘אלוקי נצור’ במנחה: “ריבון כל העולמים גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית המקדש היה קיים, אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ואתה ברחמיך הרבים מכפר. ועתה בעוונותינו חרב בית המקדש ואין לנו מקדש ולא כהן שיכפר בעדנו. לכן יהי רצון מלפניך שיהא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט היום כחלב המונח על גבי המזבח ותרצני" . אם שכח לאומרו במנחה אומרו בתפילת ערבית. דורנו דור חלש הוא, ויש שכתבו שאין להתענות בדור שכזה תעניות שאינן חובה, וכך כתב ה'מאור ושמש': "כי הנה ישנם אנשים אשר יחשבו כי תוכן התשובה – הוא יום ַעּנֹות אדם נפשו בתעניתים וסיגופים, ואולם לא בזה בחר ה', ובפרט בדורות האלו ציווה לנו אדמו"ר הרב האלוקי הקדוש מו"ה אלימלך (מליז'נסק) זצוק"ל לבל יתענו יותר ממה שציוו חז"ל, כי ָּכ ַׁשל ּכֹ ַח ַה ַּס ָּבל לסבול התעניות והסיגופים, ואין באפשרי לקנות שלימות על ידי תעניתים. זולת מי שבטוח עלּכֹחֹו ְואֹונֹושיהיהיכולתבידולקבלם,אופגםח"ובעבירות חמורות – יבוא לפני צדיקי הדורות להורות לו תשובה, ְו ָכל ָערּום ַי ֲע ֶׂשה ְב ָד ַעת". בהמשך דבריו הגדיר ה'מאור ושמש' בצורה בהירה את דרכיאינני יודע למה, אבל די ‘נדלקתי’ על שאלותיו התמימות של החבר שסיפרתי עליו בשבוע שעבר. אולי כי הן מביעות תמימות ורצון להבין, אולי כי שאלות כאלו מרגילות אותנולהגדיר לעצמנו באופן רהוט ומסודר את מושגי היהדות. בהזדמנות אחת סיפר לי החבר הוא שנכנס פעם לאחד מבתי הכנסת של החסידים וראה אותם מתפללים בדבקות רבה. “כששאלתי אותם מה זה, הם אמרו לי – ‘אתה לא יודע? אלו ימי השובבי”ם!’ ואני לא הבנתי מה הקשר בין ילדים שובבים לתפילה בדבקות כה רבה”. הסברתי לו, כמובן, את ראשי התיבות, והרחבתי לבאר את ייחודו של עם ישראל היוצא ממצרים ומקבל את התורה והולך תמיד ומתעלה משעבוד לגאולה. לעם נבחר כזה מתאימה עמידה דבקה כזו מול הבורא. נוסף על הדברים שכבר כתבנו על ימי השובבי”ם אני רוצה לפרט עוד על התעניות ועל התפילות והבקשות המיוחדותלימים אלו. יש שכתבו שבלילה קודם התענית ייזהר שלא יאכל יותר ממה שרגיל כדי להכניע עצמו לתשובה. הזכרנו בעבר את מנהג אמירת הסליחות בימי השובבי”ם. כיום בקהילות רבות לא נהוג להתענות, ונשאלת השאלה אם יש ערך לומר סליחות אף כאשר אין מתענים. שו”ת הריב”א דן בשאלה זו וכתב שלמעשה יאמרו הסליחות אף כשאין מתענים: “וכי מי שלא מתענה כעורה היא להתוודות על חטאיו ולשפוך שיחו ולעורר רחמים על טפיו וילדיו שלא טעמו טעם חטא?!” גם שו”ת לבושי מרדכי כתב שיאמרו הסליחות, והדגיש שיש לדלג במקרה זה על המילים בסליחות שמזכירים בהן תענית. יש שנהגו לקרוא את פרשת ‘ויחל’ בתפילת מנחה שבתענית.מעלה אביהלהתחתן בלי להתפשר! | הרב שלמה שיבר מנחה סדנאות ומאמן אישי לחתונה דומים או שונים?חווים את הנעימות המשותפת שלכם. עמדותיכם השונות יוכלו רק להעשיר זה את זה ולהתברך זה מזה. הדרך השנייה: אתם אכן שונים זה מזה, אך אתם מאזנים זה את זה. אתה ימני ושמרן מאוד, אך בתוך תוכך אתה יודע שאתה קצת קיצוני בעמדתך ולא טוב לך עם קיצוניותך, וכשאתה פוגש אותה, עם אהבת החיים שלה והשמחה, היא מאזנת אותך בניגודיות שלה. גם היא קצת קיצונית מדי בכיוון שלה, והאתגר שאתה מציב בפניה עוזר לה להתאזן ולהתארגן ולראות את החלק הטוב שיש בצד שכנגד. אתם חשים בעומק את ההשלמה ואת האיזון ההדדי שביניכם, שהיו חסרים לכם כל כך עד היום, והם נעימים לכם עד מאוד. הדרך השלישית: אתם שונים, ודווקא משום כך אתם מגלים במפגש עם השוני של האחר צרכים חדשים שלכם שלא הכרתם עד כה ונעלמו מידיעתכם. כל אחד מכם בנה את עולמו בכיוון מאוד חד-גווני ולא הכיר שיש בתוכו צרכים נוספים: רגשיים, מחשבתיים ורוחניים. כשאתה פוגש מישהי אחרת עם עולם מלא ועשיר אך שונה משלך, גם אצלך מתעוררים המקומות המקבילים בנפש שהיו רדומים עד כה, ואתה חש את השלמות הפנימית שבך מתעוררת לתחייה, וכך גם היא חשה איתך. התגלית הזאת חדשה ומפתיעה אתכם, אך עם זה היא גם נעימה מאוד ומזרימה כוחות חיים pnima1234@gmail.com .ושמחה פנימיתבתקופה האחרונה אני מקבל הרבה שאלות בסגנון דומה, והמשותף לכולן הוא הבלבול בין הרגשת הנעימות וטיב הקשר מחד גיסא לבין ההבדלים בשאיפות והגישות לחייםמאידך גיסא. למשל: “אני בחור תורני והיא קצת פחות, היא הולכת לסרטים ואני ממש לא, אני ימני והיא נוטה לכיוון השמאל, היא אוהבת טיולים ואני לא מתחבר, אבל מאוד טוב לנו ביחד ויש לנו תקשורת מעולה, הרבה יותר מאשר עם הצעות דומות מבחינת הנתונים היבשים... אני ממש מבולבל, מה לעשות?” נראה לומר שיש שלושה כיוונים עיקריים להתמודד עם מצב זה: הדרך הראשונה: אתם באמת דומים, יש לכם רק הבדלי גישות. באמת שניכם רוצים בית תורני שהתורה במרכזו ויש לכם ערכים ואידיאלים משותפים, אבל כל אחד רואה את המימוש שלהםאחרת.אתהרואהאתהקשרלתורהכשקידהבספרים והעמקה בהגיונות התורה, והיא רואה את הקשר לתורה כמרחיב ומעצים את כוחות החיים והיחס החי והמלא אל כל הסובב. אתה רואה את טובת עם ישראל בשבתו בכל מרחבי ארצו ורוממות א-ל בגרונו, והיא רואה את טובת עם ישראלכאורלגויים,שנברכובוכלמשפחותהאדמה.אםקצת תעמיקו בדעותיכם השונות תגלו שיש לכם מכנה משותף רחב ויציב, שאתם באמת חולמים חלום משותף שמכוחו אתם4|


   2   3   4   5   6